Pageview 660 | Facebook Share 165 | Twitter Share 35

เด็กศิลปศาสตร์กับอาชีพสร้างรายได้ดี

Aug 1, 2016 by Love Theraphy

เด็กศิลปศาสตร์กับอาชีพสร้างรายได้ดี

คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นคณะยอดฮิตที่ของเด็กไทยส่วนใหญ่ โดยเน้นไปที่ภาษาและวิชาทั่วไป  “Liberal arts Degree” ที่ชื่อว่า “National Association of Colleges and Employers (NACE)” หรือ การทำผลสำรวจเงินเดือนในต่างประเทศ สำหรับผู้ที่เรียนจบในสายศิลปศาสตร์ พบว่าเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยในสายศิลปศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ $40,000 ต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท เราไปดูกันว่า อาชีพในสายศิลปศาตร์ในต่างประเทศ อาชีพไหนมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด มาดูกันค่ะ  

นักเขียน (Writer)

ms-aug-2016-02-1นักเขียน เป็นอาชีพในสาขานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือเรียกว่าคณะวารสารศาสตร์ ในบางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทั้งทักษะของภาษาและการเขียน มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน สำหรับวารสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ก็ตาม ถือเป็นสายอาชีพที่ผสมผสานทักษะและวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นักเขียนบางคนทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ที่สามารถสัมภาษณ์และรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงภายหลังจากกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ด้วยตัวเอง หรือนักเขียนสื่อโฆษณา ตามเว็บไซต์และช่องทางสื่ออื่น ๆ ซึ่งนักเขียนสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศ เงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง $57,000 - $65,000 ต่อปี

รายได้เฉลี่ยต่อปี : $57,000 - $65,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,965,190 - 2,241,000 บาท

 

นักสังคมวิทยา (Sociologist)

ms-aug-2016-02-2เมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในสายศิลปศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, มานุษยวิทยา, หรือจิตวิทยา วิชาสังคมวิทยาจัดเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมวิทยาในด้านการวิจัยมักจะก่อให้เกิดนโยบายทางสังคมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ในต่างประเทศงานในด้านนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในองค์กรต่าง ๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาชุมชน งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา งานนโยบายและแผน งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี : $55,000 - $97,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,900,900 - 3,352,520 บาท  

นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)

ms-aug-2016-02-10อาชีพสำหรับผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และต้องการที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว, สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, กระบวนการยุติธรรม, พัฒนาชุมชน, ผู้สูงอายุ, แรงงานและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์จะต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือจบปริญญาโทในด้านการบริการมนุษย์, จิตวิทยา หรือสังคมวิทยา สำหรับประเทศไทย มีเพียง 2 สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ นั่นก็คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในประเทศไทยถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไรนัก เพราะมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยเงินเดือนในต่างประเทศสูงถึง $37,000 - $56,000 เลยทีเดียว

รายได้เฉลี่ยต่อปี : $37,000 - $56,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,275,650 - 1,930,710 บาท  

ครู (Teacher)

ms-aug-2016-02-4การศึกษาในวิชาศิลปะ, ภาษา, วิทยาศาตร์ และสังคมศาสตร์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในการประกอบอาชีพครู ซึ่งสายวิชาเหล่านี้จะรวมอยู่ในคณะศิลปศาตร์ ที่สามารถแยกเอกไปเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ในโปรแกรมศิลปศาสตร์ของต่างประเทศมีการฝึกอบรมเพื่อสามารถเรียนจบออกมาเป็นครูได้โดยต้องผ่านการทดสอบ เช่นเดียวกับในประเทศไทย ผู้ที่เรียนจบศิลปศาสตร์จะสามารถไปเป็นครูได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูจึงจะสามารถไปประกอบอาชีพครูได้ ในต่างประเทศอาชีพครูมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ $47,000-$52,000 เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และจะมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายได้เฉลี่ยต่อปี : $47,000 - $52,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,620,420 - 1,792,800 บาท  

นักออกแบบกราฟิกและศิลปิน (Graphic Designer or Artist)

ms-aug-2016-02-5ปัจจุบันงานกราฟฟิคมีบทบาทสำคัญมากในการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสื่อด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วารสาร หนังสือ โฆษณา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือแผ่นพับใบปลิวต่าง ๆ จึงทำให้นักศึกษาที่เรียนจบทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีความต้องการมากในต่างประเทศ นักออกแบบกราฟฟิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานโฆษณา ออกแบบผลิตภัณฑ์ แอนนิเมชั่น เกมส์ดิจิตอล รวมไปถึงนักออกแบบเว็บไซต์ มีความต้องการสูงในตลาดออนไลน์ รายได้เฉลี่ยต่อปี : $33,000 - $65,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,137,740 - 2,241,000 บาท    

นักโบราณคดี (Archaeologist)

ms-aug-2016-02-6นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ถือเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมนักในบ้านเราเท่าไหร่นัก แต่ในต่างประเทศถือเป็นอาชีพที่สำคัญและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงค่าเฉลี่ยเริ่มตั้งแต่ $40,000 - $171,000 ในหลักสูตรโบราณคดีของต่างประเทศจะต้องได้รับการอบรมขั้นสูงเกี่ยวกับโบราณคดีและธรณีวิทยาแบบดั้งเดิม เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้มาจากการขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย มีการเปิดสอนคณะโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 - $171,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 5,910,100 บาท  

นักจิตวิทยา (Psychologist)

ms-aug-2016-02-7ศิลปศาสตร์ในด้านจิตวิทยาเปิดสอนมากมายในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ของวิชาจิตวิทยาในประเทศอังกฤษและอเมริกาถือเป็นศูนย์กลางของวิชาจิตวิทยาทางความคิด เรียนรู้จากผู้มีความสามารถโดยตรง เป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การจะประกอบอาชีพเป็นนักจิตบำบัด คุณจำเป็นต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน หากมองในแง่ของค่าตอบแทนแล้วถือว่าค่อนข้างสูงหากดูจากเงินเดือนเริ่มต้น $67,000 ต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.3 ล้านบาท ถือว่าสูงที่สุดใน 10 อาชีพเลยทีเดียว

รายได้เฉลี่ยต่อปี : $67,000 - $90,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,315,650 - 3,110,580 บาท  

ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations Specialist)

  Business concept - Planning for future events. การประชาสัมพันธ์ (Public relation) เป็นส่วนประกอบทางด้านการตลาดที่สำคัญ นอกเหนือจากการโฆษณา เน้นเรื่องการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กร โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้และความคิดเห็น เป็นการจูงใจให้บุคคลให้การสนับสนุนองค์กร โดยการติดต่อประสานงานกับนักข่าว เพื่อโปรโมทองค์กรหรือบริษัท ส่งเสริมภาพลักษณ์ของลูกค้า เงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ $40,000 - $73,000 ต่อปี ผู้ที่จะทำงานประชาสัมพันธ์ได้จะต้องจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, การสื่อสาร, สื่อสารมวลชน หรือประชาสัมพันธ์ รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 - $73,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 2,523,000 บาท  

นักเศรษฐศาสตร์ (Economist)

ms-aug-2016-02-9

เศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาในสายศิลปศาสตร์ที่มีศักยภาพในด้านค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสายวิชาชีพประเภท การเงิน การแพทย์ กฎหมาย และเทคโนโลยี โดยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $40,000 - $200,000 ต่อปี เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกต่างเชื่อมโยงถึงกัน บุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกในด้านเศรษฐศาสตร์จึงเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ อย่างมาก สามารถประกอบอาชีพได้หลายสายงาน เช่น พนักงานในธนาคาร พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ นักวิจัย นักวิชาการด้านธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจ สถาบันการเงินทั่วไป อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิเคราะห์ระบบ และนักวางแผนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 - $200,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 6,895,400 บาท  

ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Specialists)

ms-aug-2016-02-8

งานด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “HR” ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเป็น HR ประจำบริษัทนั้นจะต้องเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี เพราะจะต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายอาชีพและบุคลิก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกันภายในองค์กร หรือในด้านงานฝึกอบรม HR จะต้องเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการทำแผนพัฒนาพนักงานในองค์กร ผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านนี้จะต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ, ความสัมพันธ์แรงงาน, บริหารงานบุคคล หรือพฤติกรรมศาสตร์ รายได้เฉลี่ยต่อปี : $42,000 - $72,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 2,488,470 บาท   ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก collegeranker            

Love Theraphy

Love Theraphy

A - 300x600