Pageview 429 | Facebook Share 125 | Twitter Share 50

อัพเดตประเทศที่ไม่ต้องตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

Jul 12, 2016 by Love Theraphy

MS13-july-16-01 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน หมายเหตุ  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document For Aliens) ที่ออกโดย 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889

 1. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)
 2. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria : Republic of Austria)
 3. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium : Kingdom of Belgium)
 4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil : Federative Republic of Brazil) (****)
 5. รัฐบาห์เรน (Bahrain : Kingdom of Bahrain)
 6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)
 7. แคนาดา (Canada)
 8. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 9. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark : Kingdom of Denmark)
 10. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)
 11. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland : Republic of Finland)
 12. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)
 13. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany : Federal Republic of Germany)
 14. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece : Hellenic Republic)
 15. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)
 16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)
 17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland : Republic of Iceland)
 18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia : Republic of Indonesia)
 19. ไอร์แลนด์ (Ireland)
 20. รัฐอิสราเอล (Israel : State of Israel)
 21. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy : Republic of Italy)
 22. ญี่ปุ่น (Japan)
 23. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South : Republic of Korea) (****)
 24. รัฐคูเวต (Kuwait : State of Kuwait)

(****) หมายเหตุ: ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) MS13-july-16-10 ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Love Theraphy

Love Theraphy

A - 300x600