Voucher ส่วนลด ร้านคาเฟ่ Taste of Tree

รีวิว ร้านคาเฟ่ Taste of Tree

  • ลูกเพจสามารถโหลดไฟล์ ปริ้น Voucher แล้วนำไปยื่นเป็นส่วนลดที่ร้านได้เลย
  • Voucher นี้สามารถใช้เป็นส่วนลด 10% จากทุกเมนูที่ร้าน Taste of Tree
    โดยลูกเพจจะต้องโหลดผ่าน CrossboXs.com เท่านั้น
  • Voucher นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 09 มิถุนายน 2559 – 30 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น
  • Voucher จำกัดจานวนสำหรับ 10 ท่าน เท่านั้น
  • CrossboXs.com และ Taste of Tree ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูล
    โดยมิต้องแจ้งให้ทราบก่อน