Term & Condition

เงื่อนไขข้อตกลง

 • ทีมงาน CrossboXs ขอสงวนการเสนอความคิดเห็นของท่าน มาลงเผยแพร่ภายในเว็ปไซต์
  หรือแฟนเพจเฟสบุ้คเท่านั้น
 • การเสนอคำถาม หรือความเห็นต่อสังคม ควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป
  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การเสนอความคิดเห็นเป็นสิทธิส่วนบุคคล ห้ามคำพูดล่อแหลมต่อการทะเลาะวิวาทได้โดยง่าย
  หากมีการใช้ข้อความที่ส่อไปในทางเย้ยหยัน เสียดสี ดูหมิ่นดูแคลน ก้าวร้าว หยาบคาย
 • ห้ามเสนอข้อความเชิงการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 • หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว ทีมงาน CrossboXs ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
  ลบข้อความเห็นเหล่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ Visitor ทราบหรืออนุญาตก่อนล้วงหน้า